ҹ ʾ.Թ 2
การจัดสรรจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562 -2564)
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน ครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1
แก้ไข ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การจัดสรรอัตราจ้างนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 2561)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง ครู
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ปี 2561
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2/2561
เกียรติบัตรการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
การสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ให้แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2559 ที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้าฯ
แจ้งให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างประจำ ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 5 ฉบับ ตามตัวอย่าง ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2561
การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ของมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2562
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบประเมินพนักงานราชการ ร.ร.ไตรคามวิทยา, ร.ร.บ้านหนองแสง, ร.ร.บ้านเมืองแก, ร.ร.บ้านโนนจาน ขอให้เร่งนำส่งภายในวันที่ 27 กันยายน 2561
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครัั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
แจ้ง ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นคำร้องขอย้ายไปสังกัด สพม.เขต 33 (8 ราย)
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลาการเข้าสู่วิชาชีพ
การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561
การรายงานวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561
แจ้งการส่งรายงานคณะกรรมการสถานศึกษา(การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา)
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ส่งบัญชีการเลื่อนเงินเดือน (วันพุธ ที่ 19 ก.ย.2561 ท่าตูม ชุมพลบุรี รัตนบุรี) (วันพฤหัสบดี ที่ 20 ก.ย.61สนม โนนนารายณ์)
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ(1 ตุลาคม 2561) ขอให้ส่งแบบประเมินทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 พร้อมบัญชีแจ้งผลคะแนน ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งนับตัว ได้แก่ ร.ร.บ้านหนองพิมาน, ร.ร.บ้านธรรมษา, ร.ร.บ้านโนนสูง, ร.ร.บ้านศาลา , ร.ร.บ้านลำเพิญ, ร.ร.บ้านหาญฮี ขอให้เร่งนำส่งภายในวันที่ 4 กันยายน 2561
ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ขอเชิญเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี ศึกษาศาสตร์
การสรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2561
การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561
การเปิดใช้ระบบบริการสถานศึกษา (KSP SCHOOL)
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด
ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561 "ระดับจังหวัด"
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
แจ้งการส่งเอกสารหลักฐาน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
โครงการ "ครูดีใจดวงใจ" ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561
ขอเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมด้วยระบบทางไกล (Video Conference)
ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2561
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการแต่งกายประดับเครื่องราช อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
การจัดทำสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ระยะที่ 2
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา
ประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันการรับเงิน
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
ขอให้โรงเรียนที่มีชื่อดังต่อไปนี้ ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ด่วน ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 ร.ร.อนุบาลชุมพลบุรี ร.ร.บ้านดู่นาหนองไผ่ ร.ร.บ้านทิพย์นวด ร.ร.บ้านเมืองไผ่กระท่ม ร.ร.สระขุดดงสำราญวิทยา ร.ร.บ้านอ้อตลิ่งชัน ร.ร.บ้านม่วงน้อย ร.ร.บ้านยางชุม ร.ร.บ้านยางขามเฒ่า ร.ร.บ้านทิพย์เนตร ร.ร.บ้านผือน้อย
การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นฐานการปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online
การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถเพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประประจวบคีรีขันธ์
การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขอให้โรงเรียนที่มีรายชือตามสิ่งที่สิ่งมาด้วย ส่งคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในวันที่ 9 เมษายน 2561 จำนวน 7 ฉบับ
มาตราการในการป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา
แต่งตั้งท่ีปรึกษา พี่เลี้ยงผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบััติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online
แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (บรรจุเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559)
การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp)
แจ้งโรงเรียน 17 โรง ส่งเอกสารการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ใหม่ ภายในวันที่ 30 มี.ค.61 - ยกเว้น บ้านม่วงบุญมี
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครัั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานนักการภารโรงโครงการคืนครูให่นักเรียนและนักการภารโรง(งบดำเนินงาน)
ส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมิณผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างขั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินตกเบิก คำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเดือนตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)
ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ครั้งที่ 1/2561 (ย้ายกรณีสับเปลี่ยน)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ครั้งที่ 1/2561
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งนับตัวขอให้ส่งภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้แก่ ร.ร.บ้านบุผาง, ร.ร.วัดบึงบ้านสนม, ร.ร.บ้านตาเพชร และร.ร.โนนนารายณ์วิทยา
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ และพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ขอให้ผู้ที่ยังไม่มาเซ็นรับทราบเกษียณอายุราชการ ปี 2562 - 2564 มาเซ็นให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (รายชื่อตามเอกสารแนบ)
แจ้งสถานศึกษาที่ยังไม่ส่งรายงานมติรับย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ และพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561
ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายครูประจำปี 2561
ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาย้ายครูประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์การให้บริการงานคุรุสภา
ตรวจสอบรายชื่อครูที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2561
รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ และพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สถิติการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp)
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถิติการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถิติการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2561
สถิติการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผุ้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2562
การแต่งตั้งครูผู้ช่วย เป็นครู ครบกำหนด 15 มกราคม 2561
โครงการกฏหมายและวินัยสู่ผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
นโยบายการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินตกเบิกคำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเดือน สิงหาคม 2560 - กันยายน 2560 และกรณีตกค้าง)
การแต่งตั้งครูผู้ช่วย เป็นครู
สำรวจการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2561
ขอให้ตรวจสอบพลเมืองดีที่ควรยกย่องของจังหวัดสุรินทร์
การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.)รุ่นที่ 5
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำรวจวิชาเอกขาดแคลนประกอบการพิจารณาย้ายครูสายผู้สอนประจำปี 2561
การประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC Awards) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560
แจ้ง ผอ.รร.ที่ได้รับการบรรจุ ครูผู้ช่วย ประชุมและรับรายงานตัว ในวันที่ 12 ธ.ค.60 ณ สพป.สร.2เวลา 14.00 น.
ด่วนที่สุด แจ้งให้ข้าราชการที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ประชุมพร้อมกันเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามสอบ ในเวลา 11.00 น. แต่งกายชุดสุภาพ
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา2560
ด่วนที่สุด แจ้งให้ข้าราชการที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ประชุมพร้อมกันเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามสอบ ในเวลา 07.00 น. แต่งกายชุดสุภาพ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
เชิญประชุม
เชิญประชุม (ประธานเครือข่ายโรงเรียน)
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การสำรวจข้อมูลที่อยู่เพื่อใช้ในการออกใบรับรองการหักภาษีในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ขอความอนุเคราะห์ให้ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม โครงการคืนครูให้นักเรียน ประชุมรับฟังการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561
ขอเชิญประชุม
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561(เอกสารแนบ)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561
แจ้งเข้ารับวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 (ส่งภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560)
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560
แจ้งเข้ารับการพัฒนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(๒) พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
สำรวจความต้องการครูตามความสำคัญจำเป็นของสถานศึกษา (ตามมาตรฐานวิชาเอก)
ชะลอการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แนวทางการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ตั้งตั้งวันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (มรภ.บุรีรัมย์)
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559
เนื่องจากระบบจ่ายตรงค่าจ้างของลูกประจำ จะต้องบันทึกเลขที่คำสั่งของลูกจ้างประจำที่สังกัด ร.ร.ก่อน จึงจะสามารถบันทึกเลขที่คำสั่งของ สพป.ได้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในวันที่ 26 กันยายน 2560 จำนวน 7 ฉบับ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ระดับกลุ่มข่ายโรงเรียน
ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
การสำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ี่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online
แจ้งเฉพาะอำเภอชุมพลบุรี ให้มาส่งรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือน จากวันที่ 18 กันยายน 2560 เป็นวันที่ 19 กันยายน 2560
รายชื่อโรงเรียงที่ยังไม่มารับแบบประเมินลูกจ้างประจำ
โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาตำแหน่งนักการภารโรง(งบดำเนินงาน) นักการภารโงSP2 ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 งบประมาณปี พ.ศ.2560
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
รายชือโรงเรียนที่ยังไม่ส่งนับตัวให้นำมาส่งภายในวันที่ 11 กันยายน 2560 ร.ร.บ้านสายสนอง
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส่ง สพป.ในวันที่ 18 ก.ย.60 อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม อ.รัตนบุรี วันที่ 19 ก.ย.60 อ.สนม อ.โนนนารายณ์
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2560) ส่งภายในวันที่ 19 กันยาน 2560
การรายงานวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เพิ่มเติมแบบประเมินครูอัตราจ้างรายเดือนSP2 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
แจ้งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลกรณีข้าราชการครูได้รับผลกระทบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรยกเลิก การจัดอบรม โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560) ส่ง สพป.ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงและลูกจ้างชั่วคราวราเดือนปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online
โครงการสร้างเสริมสมรรถนะเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2
ด่วนที่สุด การทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560
ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การยืมเงินงบประมาณโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
โครงการ "ครูดีใจดวงใจ" ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561(26 ก.ค. 60)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต,บุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการยืมเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ขอเชิญประชุม
ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
แต่งตั้งข้าราชการครูฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (หนังสือนำส่ง สพป.สร.2) อีก 4 โรงเรียนส่งด่วน
ทวงเอกสาร ครูอาวุโส ที่ยื่นเรื่อง รายชื่อดังแนบ กรุฯาส่งเอกสารไปยังคุรุสภา ภายในอาทิตย์หน้าเท่านั้น
การประชุม Video Conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูเข้ารับการพัฒนา
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (หนังสือนำส่ง สพป.สร.2)
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2560
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือก รางวัลครูดีของปวงประชา และรางวัลครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560
ขอเชิญประชุม ชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561
แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร
การจัดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "บุคคลดีเด่นผู้ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม"
เรื่องที่ แจ้ง ในที่ประชุม ของ งานจุดบริการงานคุรุสภา ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ด่วนที่สุด การคัดเลือกผูัประกอบวิชาชีพการทางศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงชน ประจำปี พ.ศ.2560
ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ.2560
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
ประชาสัมพันธ์ - เชิญชวนร่วมอนุโมทนาและบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล กับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๐
การต่ออายุฯ ด้วยตนเอง ผ่านสถานศึกษาที่ตนเองสังกัดอยู่
ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา 2560
ประกาศเชิดชูเกียรติคุณเป็นครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560
ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ”คุรุสดุดี” 2560
ประกาศคุรุสภาเรื่องการคัดเลือกรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 2560
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2560
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 4
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 3
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1
ฝากประชาสัมพันธ์ - ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2560
ขั้นตอนการหารือเกี่ยวกับข้อกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2560
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ร.ร.บ้านโคกสูง, สนวนโคกเม็ก, บ้านเบิด และบ้านเซียงซิน - โนนดู่
ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัท พันปี กรุ๊ป (ไทย ลาว กัมพูชา) จำกัด
สำรวจข้อมูลบุคคลต่างด้าว
วิธีพิมพ์ใบชำระเงินค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อชำระ ณ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ค่าปรับ/ค่าธรรมเนียม
ด่วนที่สุด รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558
หารชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
ยื่นต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป เก็บค่าปรับ เดือนละ 200 บาท นับจากวันหมดอายุ #เพื่อทราบ
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน EDUCA 2017 : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10
โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2561 (ปีที่ 7)
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงินตกเบิกเดือนตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559)
แนวทางในการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดทำแผนการดำเนินงาน (Business Plan) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
7 มิถุนายน 2560 ใครยื่นต่อ ล่าช้า คุรุสภา คิดค่าปรับ เดือนละ 200 บาท ###อ่านเพิ่มเติมด้วยคะ
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
แจ้งตรวจสอบการปรับปรุงเนื้อหาหนังสือเรียน
แจ้งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทุกตำแหน่ง ไปรับสัญญาจ้าง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผลการพิจารณาบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ.2560 จังหวัดสุรินทร์
ด่วนที่สุด (ประธานเครือข่าย) การประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยแลนด์ 4.0(3 พ.ค. 60)
โครงการพัฒนาทักษการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าของลูกจ้างประจำ
การจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2
การจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่งปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2
โครงการ "ครูดีใจดวงใจ" ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2561(20 เม.ย. 60)
เนื่องจากการจ่ายค่าจ้างในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ต้องบันทึกคำสั่งของโรงเรียนให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถประมวลการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในสังกัดได้ ดังนั้น จึงให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้ส่งคำสั่งในวันที่ 18 เมษายน 2560 ให้จงได้ จำนวน 7 ฉบับ ไม่เช่นนั้นลูกจ้างประจำจะไม่ได้รับค่าจ้างทั้งหมด บ้านดู่นาหนองไผ่ บ้านเมืองไผ่กระท่ม บ้านยางชุม บ้านศรีณรงค์ บ้านยางขามเฒ่า บ้านหนองพิมาน บ้านทิพย์เนตร บ้านโพนทา บ้านหนองอีดำ บ้านหนองไม้ถี่ บ้านทุ่งโก บ้านนาน
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ บ้านดู่นาหนองไผ่ บ้านเมืองไผ่กระท่ม บ้านศรีณรงค์ บ้านยางขามเฒ่า บ้านทิพย์เนตร บ้านทุ่งโก บ้านแข้ด่อน-หนองบัว สนมศึกษาคาร บ้านอีโสดหนองผาง
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
ให้โรงเรียนส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในวันที่ 10 เมษายน 2560
การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2563
โครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ##ตามเอกสาร
การสรรหาผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2560
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)
แจ้งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวและประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 1 งบประมาณปี พ.ศ.2560
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (สายครูผู้สอน) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
แจ้งโรงเรียนออกคำสั่งรับย้ายครู
แจ้งโรงเรียนออกคำสั่งรับย้ายครู คศ.1
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ครั้งที่ 1/2560
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560
ส่งสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน เฉพาะในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเฉพาะงานที่สำคัญ ๆ โดยย่อ (ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.60) ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการให้กับสถานศึกษาที่มีนักเรียนน้อยกว่า 250 คน ที่ตั้งอยูในพื้นที่ปกติ
ด่วนที่สุด การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบ TEPE Online
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นตำแหน่ง ครู
การยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 #จุดบริการงานคุรุสภา สพป.สร.2
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) (นับตัวข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560) ในวันที่ 1 มีนาคม 2560
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ประจำปี 2560 มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ
เชิญชวนร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ในระดับนานาชาติ
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (มรภ.บุรีรัมย์)
รายงานผลการจัดงานวันครู 2560
ขอความอนุเคราะห์แจกและเก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
สาร์น นายก รมต. อ่านวันครู 2560
การรับเงินอุดหนุนวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 จาก คุรุสภา
สำรวจการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2560 ให้ส่งภายในวันที่ 20 มกราคม 2560
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง การคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
สำรวจความต้องการครูตามความสำคัญจำเป็นของสถานศึกษา (มาตรฐานวิชาเอก)
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ
งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
การเข้าเฝ้าของครูอาวุโส ประจำปี 2558
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
แจ้งโรงเรียนสามัคคีศึกษา อ.ชุมพลบุรี ออกคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด้กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 2
บัญชีสรุปยอดผู้สมัครตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บัญชีสรุปยอดผู้สมัครตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2559
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ.2559
การคัดเลือกผลงานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560
บัญชีสรุปยอดผู้สมัครตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
สรุปยอดผู้สมัครตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครู ในสถานศึกษา 10 ปี
บัญชีสรุปยอดผู้สมัครตำแหน่งนักการภารโรงและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศเรียกตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
แจ้งโรงเรียนออกคำสั่งรับย้ายครู
รายละเอียดการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ผลการพิจารณาย้ายครูสายผู้สอน ตามมติ กศจ. สุรินทร์ ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59 ณ ห้องประชุมศาลากลางสุรินทร์
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559
ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ "การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ"
กิจกรรม กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2559
ช่องทางรับข้อร้องเรียน
ลำดับขั้นตอนพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล น้อมเกล้าฯ ถวาย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านตั้งใจ ขอให้ส่งคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำในวันนี้
การเดินทางไปไต้หวันของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรภาครัฐของไทย
การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แจ้ง รางวัลครูภาษไทยดีเด่น 2559 โรงเรียน สามัคคีศึกษา นายพรเลิศ ซื่อสัตย์ ครู
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ขอให้โรงเรียนส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครูที่ไม่มีวิทยฐานะ และคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างประจำเกษียณอายุ ส่ง สพป. จำนวน 7 ฉบับ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 โดยตรงที่กลุ่มบริหารบุคคล
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2563 ให้ส่งภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบรายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ
เชิญประชุม คัดรางวัล คุรุสภา ครูภาษาไทยดีเด่น ที่ สพป.สร.1 คำสั่งศึกษาธิการจังหวัด (นายเดชา การรัมย์ ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด สพป.สร.2) ฝากแจ้งด้วยค่ะ
เชิญประชุม คัดรางวัล คุรุสภา ครูภาษาไทยดีเด่น ที่ สพป.สร.1 คำสั่งศึกษาธิการจังหวัด (นายกวี มะลิงาม รอง ผอ.โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป.สร.2) ฝากแจ้งด้วยค่ะ
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 (Thailand’s Educational Leader Symposium 2016 – TELS 2016)
ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ”
สัญาญาจ้าง
การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการวางแผนบริหารอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
การสรรหาผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบประเมินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ร.ร.บ้านไกลเสนียด ร.ร.บ้านปรีง ร.ร.บ้านคอนสวรรค์ ร.ร.บ้านศรีณรงค์ ร.ร.วัดบึงบ้านสนม ร.ร.บ้านหนองระฆัง ร.ร.บ้านเซียงซิน-โนนดู่ ร.ร.บ้านผักไหม ให้ส่งภายในวันที่ 29 กันยายน 2559 ไม่เกินเวลา 10.00 น. ให้จงได้
เชิญประชุมพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่งปีงบประมาณ 2559
แก้ไขกำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่งประชุม
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการครูในสถานศึกษา) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน.
ด่วน การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2559) ให้ส่งภายในวันที่ 26 กันยายน 2559 จากเดิมให้ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ ให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ประธานเครือข่ายโรงเรียน)
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.2563
(ด่วนที่สุด 22 กันยายน 2559) การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
การรายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (22 กันยายน 2559)
ตรวจสอบรายชื่อเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership skill (19 กันยายน 2559)
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอน
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2559
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่างจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) ส่งในวันที่ 15 ก.ย.59 อ.ชุมพลบุรี อ.ท่าตูม อ.รัตนบุรี วันที่ 16 ก.ย.59 อ.สนม อ.โนนนารายณ์
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2559)
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู"
เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560
ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านส่งสรุปผลการปฏิบัติงานเฉพาะในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเฉพาะงานที่สำคัญ ๆ โดยย่อ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) ส่งคุณการต์สิริน ภูมิธนนิเวศน์ (เป้) ในวันที่ 20 กันยายน 2559
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาเศษ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)
การอบรมการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของประชาชน
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
แก้ไขเวลาการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม2559) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 จากเวลา 9.30 น. เป็นเวลา 14.00 น. ห้องประชุม คชสาร ชั้น 3 สพป.สุรินทร์ เขต 2
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560
ขอเชิญรอง ผอ.สพป.และประธานเครือข่ายโรงเรียน ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม2559) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. ห้องประชุม คชสาร ชั้น 3 สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำนักงานลูกเสือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การคัดเลือกทุนศึกษาอบรมของศูนย์ภาษาของซีมีโอ เรลค์
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กรอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) ตรวจสอบรายชื่อและอัตราเงินเดือน ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ทุกอำเภอ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 พ.ศ.2559
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕9
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มรภ.สุรินทร์
โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
ซักซ้อมการจัดทำข้อมูลโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2, สกลนคร เขต 3 รับย้าย)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาและสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่เป็นเลิศ(Best Practice)
ขอเชิญประชุม
กรอกข้อมูลรายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปี 2559
ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2559)
แจ้งโรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน ออกคำสั่งฯ
แก้ไขบัญชีรายละเอียด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้ใช้ชุดนี้แทน
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (แก้ไข/เพิ่มเติม)
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (สพม. เขต 33 รับย้าย)
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (มรภ.บุุรีรัมย์)
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ตามมติ กศจ.สุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 12 ก.ค.59 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนรายงานข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559
เรียน ข้าราชการที่จะมาดำเนินการเรื่องขอรับเงินบำเหน็จบำนาญที่จะเกษียณอายุสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทุกท่าน เอกสารดังต่อไปนี้ 1. ประกาศเกษียณ 2. สำเนาแฟ้มประวัติ 3. สำเนาคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขั้นสุดท้าย กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการถ่ายเอกสารดังกล่าวไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านติดต่อขอรับในวันประชุมตามที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กำหนดเท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญหายและลืมนำเอกสารมาในวันประชุม
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มรภ.สุรินทร์)
การอบรมดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับฝึกอบรมผู้จะเป็นกรรมการสอบสวน (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) และกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย
การนิเทศ ติดตาม ครั้งที่ 1 โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
การจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม (งบดำเนินงาน)
ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาและสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่เป็นเลิศ(Best Practice)
การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2559
การบริหารอัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง ข้อมูลโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มรภ.สุรินทร์)
ให้โรงเรียนประกาศให้ลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค.59) จำนวน 5 โรงเรียน (บ้านตั้งใจ บ้านหนองคูใหญ่ บ้านแก บ้านคอนสวรรค์ บ้านโนน)
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559
แจ้งยกเลิกกำหนดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สพป.สร.2
คำชี้แจง โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
แจ้ง เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม งบประมาณปี พ.ศ.2559
ชี้แจงการกรอกข้อมูลโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
สำรวจข้อมูลปริมาณงานสถานศึกษาและตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 (ต่อ เอกสารแนบ 3)
การจัดทำข้อมูลโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ส่งภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2559
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สพป.สร.2
รายงานข้อมูลอัตรากำลังสายงานการสอน
แจ้งโรงเรียนยังไม่ส่งรายงานการสำรวจวิชาเอกที่ขาดแคลน
ด่วนมาก ขอเชิญประธานเครือข่ายโรงเรียนประชุม
แต่งตั้งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูอาวุโสที่สมควรได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากมูลนิธิครูอาวุโสในพระบรมราชนูปถัมป์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประจำปี 2559
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
แจ้งโรงเรียนยังไม่ส่งรายงานการสำรวจวิชาเอกที่ขาดแคลน
โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
ด่วนที่สุด การร่วมประชุมงาน "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
แจ้งโรงเรียนยังไม่ส่งรายงานการสำรวจวิชาเอกที่ขาดแคลน
ให้โรงเรียนในสังกัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย และครู คศ.1) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 จำนวนอย่างละ 7 ฉบับ โดยด่วน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
แก้ไขประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
ทบทวน มาตรการในการเรียกเก็บเงินในการสอนพิเศษ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
แก้ไขประกาศตำแหน่งว่าง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
สำรวจวิชาเอกที่ขาดแคลน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)และประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559
ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีลูกจ้างประจำ ส่งคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำในวันที่ 18 เมษายน 2559 จำนวน 7 ฉบับ ตามตัวอย่างที่ส่งมาพร้อมนี้
ตามเอกสาร การต่อใบอนุญาตฯ ครู ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ค่ะ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)และบุคลากรวิทยาศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559
ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ประกาศสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)และบุคลากรวิทยาศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559
ให้สถานศึกษาส่งความเห็นกรรมการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายครู
เรื่อง แนวทางการบริหารอัตรากำลัง
ประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชน
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ประกาศ ชะลอการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน และ บุคลากรวิทยาศาสตร์.
การยื่นต่ออายุ ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ สำหรับผู้ที่หมดอายุ ปี 2559
ประกาศ ชะลอการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน และ บุคลากรวิทยาศาสตร์
รูปถ่ายของข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษา พิธีมอบเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เฟสบุ๊ค ชื่อ "เฟื่อง สุรินทร์ สอง รัตนะ" ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) และการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของลูกจ้างประจำ สพป.สุรินทร์ เขต 2
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
แจ้งรายชื่อและเปลี่ยนสถานที่การพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ มรภ.สุรินทร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการฯ ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ (ว13/2556,ว13/2559)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) (วันพฤหัสบดี ที่ 17 มี.ค.59 ท่าตูม ชุมพล รัตนะ) (วันศุกร์ ที่ 18 มี.ค.59 สนม โนนนารายณ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2559
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559
รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2551,2552 สามารถติดต่อขอรับได้ที่ กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559
เรียน ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่าย ให้ติดต่อขอรับหลักเกณฑ์การออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ที่กลุ่มบริงานงานบุคคล (บุญเฟื่อง) ในวันที่ 4 มีนาคม 2559
ส่งสรุปผลการปฏิบัติราชการของ ผอ.ร.ร. เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 59) ภายในวันที่ 18 มี.ค.59 ที่คุณการต์สิริน ภูมิธนนิเวศน์ และคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของ ผอ.ร.ร. จะออกประเมินตั้งแต่วันที่ 7-31 มี.ค.59
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) โรงเรียนนับตัวในวันที่ 1 มีนาคม 2559 หนังสือแจ้งได้ลงไว้ให้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.59 เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลด
เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา (เฉพาะ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ และประธานเครือข่ายโรงเรียนทั้่ง 15 เครือข่าย ประชุมในวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคชสาร สพป.สุรินทร์ เขต 2 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) หนังสือเชิญและคำสั่งแต่งตั้งจะแจกในวันประชุม
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559
เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) และบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษครั้งที่ 1/2559
สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือ เหตุพิเศษ คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2559 สพป.สุรินทร์ เขต 2 (20 ก.พ.59)
สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือ เหตุพิเศษ คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2559 สพป.สุรินทร์ เขต 2 (19 ก.พ.59)
สำรวจข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่มีครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ
สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือ เหตุพิเศษ คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2559 สพป.สุรินทร์ เขต 2 (18 ก.พ.59)
สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือ เหตุพิเศษ คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2559 สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประกาศมาตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนอำเภอท่าตูมและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันครู 2559 ทุกท่าน ขอความกรุณา..
สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมยื่นรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2559
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) นับตัวในวันที่ 1 มีนาคม 2559
แจ้งเลื่อนการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557 มาจัดในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ และซักซ้อมในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 สพป.สุรินทร์ เขต 2
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (มรภ.สุรินทร์)
การจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์ มาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2559
แจ้งประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ) รุ่นที่ 3
แจ้งยกเลิกหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ที่ ศธ 04167.02/370 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
รายชื่อผู้ที่ยังไม่มาเซ็นรับทราบการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้มาเซ็นให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์
ตรวจสอบเอกสารคำร้องขอย้ายต่างเขต (แก้ไขด่วน)
ทวงถามรายงานผลการจัดงานวันครู 16 มกราคม 2559 อำเภอชุมพลบุรี
ร้องเรียนกรณีเสนอความคิดเห็น
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
สำรวจข้อมูลการจ้างคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ
การจ้างครูเกษียณอายุราชการมาทำหน้าที่เป็นครูอัตราจ้าง
ขอเชิญร่วมส่งแบบใบสมัครรับเลือกและผลงานของสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559
การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักทรัพย์ประกันตัวคดียาเสพติด
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE online
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2559
แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ.2559
ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนดำเนินการเรื่อง “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school : OSOS)
เอกสารวันครู
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS
มอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการ
ขอความร่วมมือมอบรางวัลของ คุรุสภา ในวันที่ 16 มกราคม 2559
แนวทางการจัดงานวันครู ประจำปี 2559
สำรวจการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2559 ให้ส่งภายในวันที่ 20 มกราคม 2559
การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (รอบสอง)
คำสั่งย้ายครูสายงานการสอน ปกติ
รายละเอียดการย้ายครูสายงานการสอน
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
องค์ประกอบการประเมินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
ด่วนที่สุด แจ้งเลื่อนการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูศิลปะ ครูดนตรี ครูนาฏศิลป์ ตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
กำชับโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในการสอนพิเศษ
ด่วนที่สุด การอบรมพัฒนาสมรรถนะครูศิลปะ ครูดนตรี ครูนาฏศิลป์ ตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2559 (ปีที่ 5)
การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ สสวท.
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการเข้าระบบ
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
โครงการ "ครูดีใจดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2559
ด่วนที่สุด การย้ายและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูสายผู้สอน
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงาน
ด่วนที่สุด การประกวดรางวัล obec awards (ต่อ)
ด่วนที่สุด การประกวด รางวัล obec awards
วุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
การเรียกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหรสถานศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
แจ้ง ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษา(ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
ให้โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ โรงเรียนบ้านยางบ่ออี ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย ส่งให้กลุ่มงานบำเหน็จฯ สพป.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน 6 ชุด
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การจัดทำฐานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และอัตราจ้างรายเดือนในสำนักานเขตพื้นที่การศึกษา
สำรวจข้อมูลพื้นฐานครูผู้สอน โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษาหลักสูตร "การจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียน หลังเลิกเรียน" โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558
แจ้งสถานศึกษาที่มีลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลีียงเด็กพิการ ให้ดำเนินการจัดส่งสัญญาจ้างฉบับสำเนา 1 ชุด
แจ้งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างSP2,นักการภารโรงSP2และนักการภารโรง(งบดำเนินงาน)จัดส่งเอกสาร..ด่วนที่สุด
ด่วนที่สุด แต่งตั้งคณะทำงานประจำฝ่ายเลขานุการงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559
แจ้งประชาสัมพันธ์ การพัฒนาครูพลศึกษา โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งประชาสัมพันธ์ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็ฐเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ(OBEC AWARDS)ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศมาตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือ มีเหตุพิเศษ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
โรงเรียนยังไม่รายงานข้อมูลการจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572 อำเภรัตนบุรี
โรงเรียนยังไม่รายงานข้อมูลการจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572 อำเภอท่าตูม
โรงเรียนยังไม่รายงานข้อมูลการจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572 อำเภอชุมพลบุรี
โรงเรียนยังไม่รายงานการจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572 (อำเภอสนม และอำเภอโนนนารายณ์)
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลอัตรากำลัง
การพัฒนาครูพลศึกษา โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ให้บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จัดทำสัญญาจ้าง
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ
แจ้งโรงเรียนส่งเอกสารเพิ่มเติม ครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต/ นักการภารโรง (SP2) / นักการภารโรง งบดำเนินงาน
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559
สัญญาธุรการโรงเรียน
การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
สำรวจข้อมูลอัตรากำลัง
จัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวประจำปี 2559 (ทำสัญญาจ้าง)
ส่งบัญชีรายละเอียดการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (ให้ดาวน์โหลดเก็บไว้ที่ ร.ร. ไม่ต้องส่ง สพป.)
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (มรภ.อุบลราชธานี)
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) สำหรับคำสั่งครูไม่มีวิทยฐานะและคำสั่งลูกจ้างประจำ ให้โรงเรียนดาวน์โหลด ตย.คำสั่งให้ ผอ.ร.ร.ลงนามและออกเลขที่คำสั่งให้ตรงกับที่ส่ง สพป.และเก็บไว้ที่โรงเรียน โดยไม่ต้องส่ง สพป.อีก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 2
โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง รายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (มรภ.สุรินทร์)
ให้โรงเรียนในสังกัดส่งคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี 2558 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 จำนวน 5 ชุด ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้โรงเรียนในสังกัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย และครู คศ.1) และคำสั่งลูกจ้างประจำ และคำสั่งลูกจ้างประจำเกษียณอายุ 1 ต.ค.58 ในวันที่ 19 ต.ค.58 จำนวนอย่างละ 7 ฉบับ โดยด่วน ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อจะได้ดำเนินการเบิกเงินเดือนต่อไป
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง รายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนที่ยังไม่ส่ง รายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข"
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) ระดับกลุ่มเครือข่าย ร.ร. และเชิญประชุมเฉพาะประธานเครือข่าย และรอง ผอ.สพป. ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม คชสาร ชั้น 3 สพป.สุรินทร์ เขต 2
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพป.สุรินทร์ เขต 2 (ต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพป.สุรินทร์ เขต 2 (ต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพป.สุรินทร์ เขต 2
การจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 - 2572 (อำเภอสนม และอำเภอโนนนารายณ์)
การจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 - 2572 (อำเภอรัตนบุรี)
การจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 - 2572 (อำเภอท่าตูม)
การจัดทำแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 - 2572 (อำเภอชุมพลบุรี)
แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรม 24 หลักสูตร (2)
แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรม 24 หลักสูตร (1)
โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพป.สุรินทร์ เขต 2
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558
สถิติจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (สพป.สุรินทร์ เขต 2)
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2562 (ให้ส่งภายในวันที่ 25 กันยายน 2558)
รายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ ประจำปี 2558
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ประชุม วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. จากห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นห้องประชุม โรงเรียนรัตนวิทยาคม
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ(1 ตุลาคม 2558) ให้รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2558
ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ประชุม วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๕๘
ครูดีมีทุกวัน (ร.ร.สระขุดดงสำราญวิทยา)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สพป.สุรินทร์ เขต 2
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบรายงานและข้อมูลการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล(ID PLAN) ประจำปี 2558-2559
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2558) ส่งในวันที่ 16-17 กันยายน 2558 (16 ก.ย.58 อ.รัตนบุรี ชุมพลบุรี ท่าตูม) (17 ก.ย.58 อำเภอสนม โนนนารายณ์)
โรงเรียนที่ยังไม่รับแบบประเมินงานลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2
การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ส่งสรุปผลการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558) ภายในวันที่ 20 กันยายน 2558 ที่คุณการต์สิริน ภูมิธนนิเวศน์
โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559
การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย
การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2558
ขอให้มารับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยภรณ์
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2558) ในวันที่ 1 กันยายน 2558 (นับตัวและเงินเดือน)
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน หรือโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2558
ด่วนที่สุด : สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2556-2557
การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมสัมมนาวิชาการ "การเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว7 หรือ ว17"
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือสถานศึกษา ออกคำสั่งแก้ไขคำสั่งรับย้ายข้าราชการครู (พฤษภาคม)
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan)
ประกาศเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ./รองผอ.สถานศึกษา
ด่วนที่สุด การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558
ด่วนที่สุด โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ด่วนที่สุด ขอเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจาก มรภ.สุรินทร์ ประชุม 21 ก.ค.2558 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์บริการท่าตูม - ชุมพลบุรี
ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 2558)
ขอให้โรงเรียนรัตนวิทยาคม, อนุบาลรัตนบุรี, บัลลังก์พงสวาย,บ้านเฉนียงและผาแดงวิทยา ส่งประกาศเกษียณลูกจ้างประจำ
การเดินทางไปศาล กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกฟ้อง
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์คณะบุคคลสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ศึกษานิเทศก์
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินในการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558และขอเชิญประชุม
เรียน ผอ.ร.ร.ทุกโรง โรงเรียนไม่ต้องส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและคำสั่งปรับเงินเดือนมาที่เขตอีก ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเก็บไว้ที่โรงเรียน
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
การอบรมวิธีการสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษาฯ
การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
ประกาศมาตรการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
แต่งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
ส่งคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
อบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครู
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8
โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2558
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2558
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ (มรภ.บุรีรัมย์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
มอบอำนาจการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (มรภ.บุรีรัมย์)
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558
ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชียวชาญ (มรภ.สุรินทร์)
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี พ.ศ. 2557
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเชียวชาญ (มรภ.มหาสารคาม)
ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แจ้งโรงเรียน บ้านอาเลา บ้านนาดี บ้านหนองระฆัง บ้านโพนม่วง บ้านอ้อตลิ่งชัน โพนทองพิทยาคม ส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ (มรภ.สุรินทร์)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประกาศผลรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศผลรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประชาสัมพันธ์การอบรม
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพข้าราชการครู
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพข้าราชการครู
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 พ.ศ.2559
เกียรติบัตรการประกวดรางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
การให้ทุนการศึกษาภาษาจีน
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การสำรวจรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ป.บัณฑิต
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
ยกเลิกคำสั่งแต่งตัังคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย
แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด่วนที่สุด การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2557
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 9 - 12 พ.ค. 2558 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา อ.ปักธงชัย (ผู้ที่เดินทางกับรถที่จัดเตรียมไว้ให้)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ประกาศ รายชื่ผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558
เปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558
สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวจ้างเงินนอกงบประมาณ เช่น จ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา,เงบงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558
ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอความร่วมมือประธานเครือข่าย แจ้งรายชื่อ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใน เคือข่ายละ 3 คน
โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตนและการจัดพิธีการ
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา
วุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558
การประกาศเกียรติคุณครูฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2558
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาเศษ/เชิญประชุม ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องคชสาร สพป.สุรินทร์ เขต 2 ชั้น 3
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งบัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) คือ 1 โรงเรียนบ้านนหนองไม้งาม 2. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
กำหนดการพัฒนาและแบบกรอกประวัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา (ก่อนการแต่งตั้ัง)
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา (ก่อนการแต่งตั้ง)
คู่มือการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา (ก่อนการแต่งตั้ง)
หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา (ก่อนการแต่งตั้ง)
การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2558
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558
โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2558
โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2558
การส่งผลงานเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำ พ.ศ. 2558
การเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2559
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2557 ระดับชาติ
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558
รายชื่อ ผอ.ร.ร.ที่ยังไม่ได้ส่งสรุปผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่่ 1 (1 เมษายน 2558) 1.นายเฉลิม เสาเวียง 2. นายจริญ อังสนุ 3. นายชำนาญ พานจำนงค์ 4. นายพจน์ การะเกษ 5. นางวรางคณา ชลาชัย 6. นายบุญเหลือ ฤทธิรณ 7. นายไสว โคสนาม 8. นายบุญเกิด เหลามี 9. นายเทพวิรุฬห์ บุญมี
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) ส่งในวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2558)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2
แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย
แจ้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ครูผู้ช่วย ให้แต่งกายด้วยชุด เครื่องแบบปฏิบัติราชการ สีกากี
ประกาศมาตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 2
เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการครู ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (เปลี่ยนแปลงสถานที่)
ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประชุม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ
ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558 (สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ในเดือน กันยายน 2557 และ 2558)
การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
สถิติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556
เซ็นรับทราบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โปรดระวัง อย่าหลงเชื่อ
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา ประจำปี 2558 (มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ)
สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) ในวันที่ 2 มีนาคม 2558
ใบสมัครสอบครุผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประกาศมาตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยวการสถานศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
โครงการ Japanese Government (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) Scholarship for 2015
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
กำกับ ติดตามการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ส่งสรุปผลการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่คุณการต์สิริน ภูมิธนนิเวศน์
ตรวจสอบพลเมืองดีที่ควรยกย่องของจังหวัดสุรินทร์
วุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สำรวจวิชาเอกที่ขาดแคลน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
แนวทางการจัดกิจกรรมวันครูระดับสถานศึกษา
แจ้งส่งผลงาน obec awards ระดับชาติ
ประสานความร่วมมือโครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2558
การประชุมปฏิบติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21
แจ้งรับเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
แจ้งรับบัตรประกันสังคม
การอบรมสัมมนาบุคลากรน้อมนำคุณธรรมนำชีวิต
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ของคุรุสภา ประจำปี 2557
สารวันครูจากนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สำรวจการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ประจำปี 2558
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา
แจ้งให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต,ครูอัตราจ้างรายเดือน SP2,บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์,ธุรการโรงเรียน,นักการภารโรง(งบดำเนินงาน),นักการภารโรงSP2,พี่เลี้ยงเด็กพิการ และลูกจ้างในสำนักงานเขต สพป.สร.2 รับบัตรรับรองสิทธิประกันสังคม พ.ศ.2558
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประกาศรา่ยชื่อผู้ได้รับรา่งวัล "ครูดีในดวงใจ" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558
แจ้งลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน(ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ SP2)
การมอบรางวัลของคุรุสภาในงานวันครู 16 มกราคม 2558
แจ้งโรงเรียนบ้านตาเพชร แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการครู
การพิจารณาความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
โครงการ "ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"
การพัฒนาครูด้วยระบบ Obecittraining ออนไลน์
ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
แจ้งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
แจ้ง โรงเรียนบ้านโนนโพ ส่งแก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการครู
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตัวอย่างแนบท้ายคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วย (3โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนางเข็ม,บ้านโนนสูง,บ้านยางชุม
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายครูผู้สอน กรณีการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) พ.ย.57
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายครูผู้สอน) พ.ย.57
แจ้งโรงเรียนส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
วุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างตำแหน่งนักการภารโรง SP2 ปีงบประมาณ 2558
แบบฟอร์มสัญญาจ้างครูวิกฤติและนักการภารโรง(งบดำเนินงาน)
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต และ นักการภารโรง (งบดำเนินงาน) งบประมาณปี พ.ศ.2558
การแสดงวิสัยทัศ์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรียน ผู้เข้าประกวดรางวัล OBEC AWARDS ทุกท่าน
เพิ่มเติม คุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้น ป.ม.
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
ช่องทางร้องเรียน แสดงความคิดเห็นหรือข้อสงสัย
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ปี2558
การอบรม "ครูภาษาไทยสู่อาเซียน"
โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2556
แจ้งโรงเรียน บ้านดอนแรด บ้านขุมดิน ส่งแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัย"
แจ้งธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนคืนให้นักเรียน,บุคลากรวิทยาศาสตร์และพคณิตศาสตร์(โครงการพัฒนาคุณภาพแลพมาตรฐานการศึกษา)
การอบรมหลักสูตร "กฎระเบียบการเิงิน การคลัง และการบริิหารงานพัสดุ สำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน"
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" คร้งที่ 9 พ.ศ. 2558
แจ้งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)บุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษา)
เรื่อง แจ้งจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) บุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) ปีงบประมาณ 2558
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านโนนสูง)
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
รายชื่อผู้ยังไม่รับวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) ตย.คำสั่งครูไม่มีวิทยฐานะ และตย.คำสั่งลูกจ้างประจำ
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) สำหรับคำสั่งครูไม่มีวิทยฐานะและคำสั่งลูกจ้างประจำ ให้โรงเรียนดาวน์โหลด ตย.คำสั่งให้ ผอ.ร.ร.ลงนามและออกเลขที่คำสั่งให้ตรงกับที่ส่ง สพป.และเก็บไว้ที่โรงเรียน
จัดส่งคำสั่งการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557)
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ส่งรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอข้ายไปดำรงตำแหน่ง
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) ประจำปีการศึกษา 2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ประชาสัมพันธ์ การอบรมการวิจัยเพื่อทำผลงานทางวิชาการ สู่การเลื่อนวิทยฐานะ
สำรวจวิชาเอกที่ขาดแคลน
การประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558
แจ้งประเมินลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต ครูอัตราจ้างรายเดือน SP2 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) นักการภารโรง (งบดำเนินงาน)นักการภารโรง sp2 บุคลากรวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2556
การรายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่งภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2557
แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษาด้านการวัดผล วิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก และบรรณารักษ์
เนื่องจากเครื่องก๊อปี้ปริ้นเสีย จึงให้โรงเรียนทุกโรงรับหนังสือเรื่องเลื่อนขั้นเงินเเดือนทางเว็ปไซด์ของ สพป.สุรินทร์ เขต 2
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557)
ส่งคำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (slide)
ประกาศ ผลการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ ด้านการวัดผล และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง "ทิศทางการบริหารงานบุคคลภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย"
ด่วนที่สุด การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ป.ม. ประจำปี 2557 กรณีพิเศษเพิ่มเติม
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" 2557
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล "คุรุสภา" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557
มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล
หลักเกณฑ์การย้าย สายบริหารสถานศึกษา
แจ้งโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ร.ร.บ้านนานวน(สนม) ร.ร.บ้านโนนเปือย ร.ร.บ้านเซียงซิน-โนนดู่
แจ้ง โรงเรียน หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและงานย่องย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
ให้โรงเรียนในสังกัดสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และพ.ศ.2561
การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557
การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อรับการคัดเลือกในการฝึกอบรมต่างประเทศ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์
โครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ"
แจ้ง โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" ออกคำสั่งรับย้ายครู
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การประชุมเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (ลูกจ้างประจำ)
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558
โครงการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
แจ้งโรงเรียนบ้านตระมูง ออกคำสั่งรับย้ายข้าราชการครู
ประกาศผลการคัดเลือก การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2557
ขออนุญาตให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แจ้งโรงเรียน จำนวน 21 โรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นครู
โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2557
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2557
ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ส่งผลการประเมินครูผู้ช่วย (ด่วนที่สุด )
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
การเตรียมเอกสารเพื่อนำมาประกอบการขอรับเงินสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปี งบประมาณ 2557
ส่งผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย)
โครงการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2557
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน การอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีและเลื่อนวิทยฐานะ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีและเลื่อนวิทยฐานะ
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557
แต่งตั้งครูผู้ฃ่วยเป็นตำแหน่งครู (โรงเรียนบ้านผักไหม)
สำรวจครูอัตราจ้าง (ทุกราย)
แจ้งครูอัตราจ้างรายเดือนโครงการพัฒนาครูทั้งระบบบ Sp2
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ SP2
ประกาศ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รับเข็ม สธ)
lสำรวจข้อมูลใช้ดำเนินการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2557
การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและการป้องกันด้านวินัยสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
โรงเรียนบ้านนาดี (คำสั่งรับโอน )
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ไม่มีวิทยฐานะ)
การคัดเลือกรางวัลของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
การอบรมสัมมนาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการ/เชิญประชุม พิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.สุรินทร์ เขต 2 ชั้น 3
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) สำหรับคำสั่งครูไม่มีวิทยฐานะและคำสั่งลูกจ้างประจำ ให้โรงเรียนดาวน์โหลดคำสั่งให้ ผอ.ร.ร.ลงนามและออกเลขที่คำสั่งให้ตรงกับที่ส่ง สพป.และเก็บไว้ที่โรงเรียน
แจ้ง โรงเรียนที่มีรายชื่อ ส่งความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประกอบคำร้องขอย้าย ภายในวันที่ 23 เมษายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม (มูลนิธิไทยคม สำหรับครูกลุ่มสาระหลักระดับชั้น ป.3)
การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
แก้ไขคำส้งย้าย (ร.ร.ยางบ่อภิรมย์ /ร.ร.โพนนม่วง/ร.ร.กระโพ/เป้า/ร.ร.หนองแวง(โนน) )
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2557
ให้โรงเรียนในสังกัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย และครู คศ.1) และคำสั่งลูกจ้างประจำ ในวันที่ 8 เมษายน 2557 จำนวนอย่างละ 7 ฉบับ โดยด่วน
ให้โรงเรียนในสังกัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย และครู คศ.1) และคำสั่งลูกจ้างประจำ ในวันที่ 8 เมษายน 2557 จำนวนอย่างละ 7 ฉบับ โดยด่วน
แจ้งครูผู้ช่วยที่เข้าประชุมปฏิบัติการโครงการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2557
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู (โรงเรียนสามัคคีศึกษา)
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบประเมินลูกจ้างประจำ คือ 1. โรงเรียนบ้านระเวียง 2. โรงเรียนบ้านแสนสุข
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งบัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้่งที่ 1 (1 เมษายน 2557) คือ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (โนนนารายณ์)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี หลักสูตรการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
โครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)
รายละเอียดเงินเดือน ร.ร.อนุบาลชุมพลบุรี
ขอให้โรงเรียนที่ส่งบัญชีเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) ตั้งแต่วันที่ 17-21 มีนาคม 2557 ให้มาติดต่อขอรับบัญชีตัวสำรองไปส่งที่ประธานเครือข่ายโดยด่วน
เปล่ี่ยนแปลงปฏิทินการนำเสนอผลการประเมินของผู้บริหารสถานศึกษา ต่อ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 จากเดิมวันนที่ 3 เมษายน 2557 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2557
การต่ออายุใบอนุญาตผ่านโปรแกรม KSP Renews
แก้ไขคำสั่งรับโอน (โรงเรียนบ้านผักไหม)
การรับสมัครอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1
แก้ไขบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน (เฉพาะโโรงเรียนสามัคคีศึกษา บ้านเซียงซิน-โนนดู่ และ โรงเรียนบ้านผักไหม)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การสมัครวารสาร "วิทยาจารย์" วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
การสำรวจรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
โรงเรียนท่ี่ยังไม่รับแบบประเมินลูกจ้างประจำ คือ โรงเรียนบ้านบัวโคก ขอให้ติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการส่งบัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือน จากวันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นวันที่ 25 มีนาคม 2557 หนังสือสั่งการและเอกสารต่าง ๆ ได้ส่งให้แต่ละโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2557
แก้ไขบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน (เฉพาะโรงเรียนบ้านโนนโพ บ้านศรีณรงค์ บ้านตระมูง)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557
แก้ไขบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน (เฉพาะโรงเรียนบ้านกระโพ/ท่าตูม และ ร.ร.บ้าหนองแวง/โนนนารายณ์
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) ส่งในวันที่ 17 มีนาคม 2557
แจ้งหัวหน้าและผู้ประสานงานธุรการโรงเรียนประจำอำเภอประชุม
การจัดทำฐานข้อมูลโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งรายงานผลการปฏฺบัติราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( เมษายน 2557)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2557
ส่งคำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (slide)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา องค์คณะบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) ในวันที่ 3 มีนาคม 2557
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2557
การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2557
การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2557
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ ตาม โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดส่งคำสั่งปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทนชดเชย และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ( 1 มกราคม 2557)
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา ปี2557
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้สอน) คำสั่งย้าย
แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม
การรับและการแก้ไขเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
การคัดเลือกครูภาษาไทยด่เด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2557
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
การย้ายข้าราชการครู (โรงเรียนบ้านศรีณรงค์)
ให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้มาเซ็นทราบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีชำนาญการพิเศษ
แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การสำรวจข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
แต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู (ร.ร.บ้านนำอ้อม)
รับบัตรประกังสังคม 2557
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กรณีเปลี่ยนตำแหน่งใหม)
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
การอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การรับสมัครบุคคลเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (2)
การรับสมัครบุคคลเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (1)
วุฒิบัตร ผู้ผ่านการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับ หน่วยงาน / สถานศึกษา สังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีได้รับวิทยฐานะชำนาญการ
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีชำนาญการพิเศษ
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา" ประจำปี 2556
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล "คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ปีที่ 2" ประจำปี 2556
การรับเงินสนุบสนุนการจัดงานวันครูของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ตรวจสอบข้อมูลการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 และวันที่ 1 มกราคม 2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ประกาศผลการคัดเลือกฯ รางวัล OBEC AWARDS
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การส่ง รางวัล "คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา" ปีที่ 2 ประจำปี 2556
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพแลมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ 2557
ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กรณีเปลี่ยนตำแหน่งใหม)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557
คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (ร.ร.บ้านโพธิ์ห้วย)
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีชำนาญการพิเศษ
ประกาศผลกการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ประกาศผลกการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ประกาศผลกการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตัวอย่างแบบขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย(ป.ม.)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงารทั่วไปปฎิบัติการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงารทั่วไปปฎิบัติการ
การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (รภ.สุรินทร์)
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานลูกเสือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โครงการพัฒนาครุทั้งระบบ SP2
ให้ท่าน ผอ.ร.ร.บ้านหาญฮี บ้านดอนแรด บ้านเมืองแก บ้านนานวน บ้านปราสาท นำเลขที่คำสั่งของ ร.ร. มาเซ็นคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีปรับวุฒิปริญญาโท ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (นางบุญเฟื่อง เค้ากล้า)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การประชาสัมพันธ์ - หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญฯชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง
ประกาศรัสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำนักงานลูกเสือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีได้รับวิทยฐานะชำนาญการ
สัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤตและนักการภารโรง (งบดำเนินงาน)
แก้ไขสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
แจ้งจัดทำสัญจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีชำนาญการพิเศษ
แจ้งผู้เข้าร่วมประกวดรางวัล OBEC AWARDS
การจัดประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤตและนักการภารโรง(งบดำเนินงาน)
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤติและตำแหน่งนักการภารโรง(งบดำเนินงาน)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557
แจ้งผู้เข้าร่วมประกวดรางวัล OBEC AWARDS
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรรพรรดิมาลาประจำปี 2553-2555
แก้ไขคำสั่งเลื่อนกรณีพิเศษ (เฉพาะ นางลักษณ์ เพ็.ประสิทธิพงศ์)
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีชำนาญการ
ส่งคาสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัชสุรินทร์
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ประจำปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
จัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน และนักการภารโรง โครงการ sp2
ช่องทางรับข้อร้องเรียน
การโอนข้าราชการครู (โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
แนวทางการประสานงานเพื่อจัดการดูงานในต่างประเทศ
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
แจ้ง ร.ร.สระขุดดงสำราญวิทยา/ร.ร.บ้านแคน/ร.ร.บ้านบุผาง/ร.ร.บ้านยางบ่อภิรมย์แล ร.ร.บ้านตั้งใจ ออกคำสั่งรับโอนครู
โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2556
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ(มรภ.บุรีรัมย์)
เอกสารการขอขึ้นทะเบียนผู้บริหารการศึกษา
การเตรียมการไปพม่า
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556)
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.56) 1. ร.ร.บ้านเฉนียง 2. ร.ร.บ้านนาอุดม 3. ร.ร.บ้านช่องยางชุม (ข้อมูล ณ 8 ต.ค.56)
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2556)
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานจำนวนวันลา ประจำปังบประมาณ 2556
ขออนุญาตไปต่างประเทศ
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ให้ส่งภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2556
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
ประชาสัมพันธ์ การสมัคร วารสาร "วิทยาจารย์" วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ขอให้โรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะ (ครู (อันดับ คศ.1) ครูผู้ช่วย) และคำสั่งลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์,พนักงานบริการ) ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2556 ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน (ห้ามเปลี่ยนแปลง) โดยด่วน
ขอระงับการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐชั่วคราว
การรับเสื้อ "หนึ่งแสนครูดี" ครั้งที่ 1
เรียนเชิญคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา นำเสนอผลการประเมินต่อ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขค 2 ในวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.สุรินทร์ เขต 2 ชั้น 3 โดยพร้อมเพรียงกัน
การประกาศเกียรติคุณ "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี 2556
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี 2556
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โครงการพัฒนาครูสู่อาเซียน (12-16 ตุลาคม 2556) ด่วนที่สุด
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556)
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2556 (2)
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2556 (1)
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบประเมินลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์ พนักงานบริการ) ให้ส่งในวันที่ 16 กันยายน 2556
โครงการพัฒนาครูสู่อาเซียน (12-16 ตุลาคม 2556) ด่วนที่สุด
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2556
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่มารับแบบประเมินลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 56 - 30 ก.ย. 56)
ซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) (กำหนดส่งความดีความชอบ)
เกียรติบัตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
การรายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คำสั่งเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556
(ด่วนที่สุด) ส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศพม่า (วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2556)
ขอให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์ และพนักงานบริการ) ขอรับแบบประเมินลูกจ้างประจำได้ที่กลุ่มงานบำเหน็จฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อที่จะไปประเมินในรอบที่ 2 ในวันที่ 2 กันยายน 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) สำหรับแบบประเมินให้ประธานเครือข่ายขอรับได้ที่กลุ่มงานบำเหน็จฯ วันที่ 2 กันยายน 2556
สำรวจข้อมูลเตรียมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
คำสั่งแก้ไข (กรณีได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ)
คำสั่งแก้ไข (กรณีได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ)
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557
หลักเกณฑ์ประเมินครูผู้ช่วย
แจ้งเบาะแสและพฤติการณ์บุคคลซึ่งแอบอ้างชื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ
แต่งตั้งคณะกรรมการ/เชิญประชุมพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สำรวจข้อมูลข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.
ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ที่ดำรงตำแหน่งและมีฐานเงินเดือน ณ วันที่ 1 กันยายน 2554) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2
โครงการพัฒนาครูสู่อาเซียน (12-15 ตุลาคม 2556)
การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ประจำปี 2556
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครูดนตรี
สำรวจวิชาเอกที่ต้องการเพื่อประกอบ/การย้าย/โอน/บรรจุแต่งตั้ง
ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (โรงเรียนบ้านตระมูง อำเภอท่าตูม)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษา
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2557
รางวัลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2556
ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการสึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
ประกาศตำแหน่งว่างศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 อัตรา
การอบรมหลักสูตรสการพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ประเภทงานวิจัยฯ
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
แจ้งโรงเรียนจำนวน 4 โรงเรียน ให้ออกคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นตำแหน่งครู
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2556
รวบรวมรายชื่อข้าราชการที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างครูอัตราจ้างตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
แจ้งโรงเรียน จำนวน 21 โรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นครู
ประกาศเกษียณอายุราชการ ปี 2556 สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อขอรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่งราชอิสริยาภรณ์
ขออนุญาตให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2556
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบกาณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.2556
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.2556
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
การพัมนาครูตามสมรรถนะ ประจำปี 2556
การพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ (เชี่ยวชาญ)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักสูตรการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด)
โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
ขอเชิญประชุม ตามโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : องค์คณะบุคคลทั้ง 4 คณะ
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2556
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2556
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดสรรรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การประเมินครูผู้ช่วย
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557
โครงการอบรมพัฒนาการผลิตสื่อคุณธรรม : สุดยอดผู้นำ
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2556
การอบรมหลักสูตรสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับผู้จะเป็นกรรมการสอบสวนและกฏหมายปกครอง
การเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู
การสั่งซื้อเสื้อ หนึ่งแสนครูดี ครั้งที่ 3
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการ ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีพุทธชยันตี
โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ดำเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย(ป.ม.)ด่วน
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
แจ้งกำหนดการอบรมครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher)
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ 12-16 พฤศจิกายน 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
การแข่งขันกีฬาผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ครั่งที่ 2
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการจัดงานวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
การกำหนดเลขที่หนังสือออก
แนวปฏิบัติของสถานศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง
การเปิดสนามกีฬาโรงเรียนให้ประชาชนออกกำลังกาย และเล่นกีฬา
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการเพื่อติดต่อราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการแข่งขันกีฬาผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 SURIN 3 GAMES 2018
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2561(ด่วนที่สุด)
การแข่งขันกีฬา ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
การส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และสำรวจข้อความพร้อมการจัดพื้นที่การให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลัง
การตรวจสอบสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562
แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
สำเนาประกาศรายชื่อ สมาชิก ชพค.และ ชพส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ เป็นเวลา 3 เดือนขึ้นไป
แนาวทางการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารทางราชการออกให้จากประชาชน)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
แนวทางการพิมพ์หนังสือราชการและการเสนอหนังสือราชการต่อผู้บังคับบัญชา
การเปิดรับสมัคร ช.พ.ค - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรไปช่วยปฏิบัติงาน
การกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะและเลขประจำตัวของเจ้าของเรื่องของสำนักงานนิติการ
การประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่ก่ีศึกษาประถมศึกษา(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ (อำเภอสนมและโนนนารายณ์)
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ (รัตนบุรี ท่าตูม ชุมพลบุรี)
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำบุญวันพระในเทศกาลเข้าพรรษา (เรียน ผู้บริหารโรงเรียนอำเภอสนม)
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่2/2561
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2561
ส่งประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค. และ ชพส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเป็นเวลา ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี 2561
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรไปปฏิบัติงาน
ขอความอนุเคราะห์ส่งครูเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
โครงการสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำบุญวันพระในเทศกาลเข้าพรรษา (เรียน ผู้บริหารโรงเรียนอำเภอโนนนารายณ์)
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
สำประกาศ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์
สำเนาหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขอหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและหรือเงินได้อื่น เพื่อประกอบการกู้เงินสวัสดิการ
การจัดทำสารคดี ชุดครูดี สพฐ
ขอเชิญเข้ารับการอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2561
ประชาสัมพันธ์การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
สมาชิก ช.พ.ค ที่ระบุสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวไว้ครบสี่ปีฯ
การทำบุญเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดป่าธรรมโชติ(เครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 1)
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561 (ด่วนที่สุด)
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
ประกาศ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี 2561
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
การรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 41
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมพัฒนาประสทิธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสัญจร ครั้งที่2/2561
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ขอเชิญเข้ารับการอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่ม
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี ๒๕๖๑
การลดอัตราดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส
ขอบุคลากรช่วยปรับปรุงบริบทบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขอหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและหรือเงินได้อื่น เพื่อประกอบการขอกู้เงินสวัสดิการ
ขอเชิญผุ้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสฯประชุม
บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี
ขอเชิญประชุมประธานเครือข่าย
.เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการโรงเรียนรัตนะ 5
การพัฒนาบุคลากร
ขอเชิญประชุม (ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนะ 5)
ขอเชิญร่วมงานการปฏิบัติธรรมประจำปีสักการะพระมหาเจดีย์/๙๙ ปี หลวงปู่ธรรมรังษี
ขอเชิญร่วมพิธีฉลองศาลาอัญเชิญพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์(วันปีใหม่ไทย 2561)
การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล
จัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน(หนังสือจัดส่งช่อง)
ประกาศรายชื่อ สมาชิกสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเป็นเวลา ต้้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
การจัดทำโครงการหมู่บ้านต้นแบบรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ / ๒๕60 วันอังคาร ที่ ๒๖ ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต ๒
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2561
ขั้นตอนการขอหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและหรือเงินได้อื่นเพื่อใช้ประกอบในการขอกู้ยืมเงินสวัสดิการ
การตรวจคัดกรองต้อกระจกและต้อหิน เพื่อทำการรักษาฟรีให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการ "โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก" ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์
มาตรการลดพลังงานและลดการใช้กระดาษ
เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต
การเข้าร่วมงาน Innovative School Summit 2018
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ครั้งที่ 8
การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษออนไลน์ รุ่นที่ 39
ส่งประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเป็นเวลา ตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป
ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2561
ขอเชิญประชุม ( เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก)
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียดเพิ่ม แบบสอบถามความพึงพอใจ)
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ
บริษัท เอ ไอ เอ เปิดรับสมาชิกใหม่ เข้าร่วมโครงการ สวัสดิการ ฯ สะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ
เชิญเข้ารับตรวจสุขภาพประจำปี
ประกาศ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเป็นเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
ประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
การจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครูอำเภอท่าตูม ประจำปี 2561
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2560
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ 2561 ในส่วนภูมิภาค
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาทุนสร้างฐานพระและศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปปางสนเข็ม ประจำโรงเรียนรัตนบุรี (เก่า)
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2560
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2560
แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า
ขอเชิญประชุมประธานเครือข่าย
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและร่วมทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ประกาศ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเป็นเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++)
ขอเชิญประชุมชี้แจงการปรับปรุงสภาพหนี้โครงการกู้ ช.พ.คและ ช.พ.ส
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2560
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมเครือข่ายขยายโอกาสทางการศึกษา
ขอเชิญผุ้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสฯประชุม
แต่งตั้งคณะกรรมการ การแข่งขันกีฬาผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ครั้ง ที่1 ประจำปี 2560 "ท่าตูมเกมส์ 2017"
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ขึ้นบ้านใหม่ขุนไชยทอง" ประจำปี พ.ศ.2560
บัญชีแบ่งห้องสอบธรรมสนามหลวงในแต่ละสนามสอบอำเภอรัตนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2560
ขอความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพที่ดี
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในฝ่ายจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในฝ่ายจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ
การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มาตรการป้องกันอัคคีภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การรักษาความปลอดภัยห้วงวันหยุดราชการต่อเนื่องในตุลาคม ๒๕๖๐
การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการก่รศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบทางไกล (Vidio Conference)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงชาติของต่างประเทศในราชอาณาจักรไทย ( ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560
ด่วนที่สุด การดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร
ด่วนที่สุด การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร
ด่วนที่สุด การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด่วนที่สุด!ขอเชิญร่วมในพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและ ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2560
ด่วนที่สุด แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทน และวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย
ประกาศ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเป็นเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ด่วนที่สุดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๐
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
การดำเนินการตามโครงการอบรมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560
เปลี่ยนแปลงวันการดำเนินการตามโครงการอบรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560
การดำเนินการตามโครงการอบรมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560
การดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมฯ
เชิญร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
การจัดรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการรับบริจาคโลหิต
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติม ระเบียบวาระการประชุม)
ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการพระเกียรติ ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี
การดำเนินการตามโครงการอบรมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ขอความร่วมมือในการดูและสัตร์ปีก
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
แจ้งแก้ไขชื่อเว็บไซต์
ขอให้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการ และสถานที่ที่มีจุดบริการให้แก่ปนระชาชนของหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ขอข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษีนณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘กรกฏาคม ๒๕๖๐
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครุู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
แจกหนังสือบันทึกความสำเร็จโครงงานคุณธรรม
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขอหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและหรือเงินได้อื่น เพื่อกู้เงินสวัสดิการ
โครงการปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ปลูกวันแม่เพื่อถวายพ่อ จังหวัดสุรินทร์
การจำหน่ายบันทึกสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2560
ด่วนที่สุด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตู ถึงแก่อสัญกรรม
โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
การดำเนินโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘กรกฏาคม ๒๕๖๐
การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ๔ข้อ
เชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงส่ง
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
การสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน Mizuho Asian Fund
เชิญประชุม
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่45
การเฝ้าระวังความปลอดภัย
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ครั้งที่ 2/2560
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
ทุ่นระเบิดและสรรพวุธระเบิดที่ยังคงเหลือตกค้างอยู่ในพื้นดิน
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ด่วนที่สุด การดำเนินการเพื่อเตรียวมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
ด่วนที่สุด การดำเนินการเพื่อเตรียวมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
แนวทางการป้องกันการก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิด
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก
การจัดเวรยามสถานที่ราชการ
โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ประกาศ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุรินทร์
แจ้งรายชื่อ สมาชิก ชพค.ที่ถูกถอดชื่อออกจากการเป็นสมาชิก ชพค. กรณีค้างชำระเงิน ฯ เกิน 3 เดิอน
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน แทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เชิญชวนประดับธงชาติ
การกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ
การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายละเอียด 2)
การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ด่วนที่สุด)เชิญชวนจัดกิจกรรมต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง (ต่อ)
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
ขอมอบหนังสือ ฉันรักในหลวง สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ (ฉบับพิเศษ)
ขอความอนุเคราะห์ให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวเข้าร่วมประชุม
สำเนาหนังสือ ซักซ้อมแนวปฏิบัติการกู้เงินสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด่วนที่สุด สำรวจรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้รับมอบหมายให้เพื่อช่วยราชการ 19/04/60
ด่วนที่สุด สำรวจรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้รับมอบหมายให้เพื่อช่วยราชการ
ด่วนมาก แจ้งเตือนการเกิดเหตุและภัยในช่วงฤดูร้อน
การป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสถานศึกษา (ต่อ 3)
การป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสถานศึกษา (ต่อ 2)
การป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่้ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 10 มี.ค.2560
ด้วนที่สุด...คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2559
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 มีนาคม 2560
การเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่ีวงฤดูแล้ง
ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด....แจ้งยืนยันจำนวนนักเรียน
ลายพระราชหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ขอความร่วมมือจำหน่าย บันทึก สพฐ. ปี 2560
การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. พ.ศ. 2559
การช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียนประสบภัยภาคใต้
ด่วนที่สุด การประดับผ้าขาวดำ
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล วัน สตมวาร (ครบรอบ ๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (2)
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล วัน สตมวาร (ครบรอบ ๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ด่วนที่สุด การช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียนประสบภัยภาตใต้
ด่วนที่สุด การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร
ให้บุคลากรไปปฎิบัติราชการ
ด่วนที่สุด/แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่
ด่วนที่สุด///ขอความร่วมมือเข้ากิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งทายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐
เลื่อการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2559 คุณภาพครูสร้างได้
ขอเชิญประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน
ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการคุณธรรมนำชีวิต "ทำดีเพื่อพ่อ"
ขอความร่วมมือนำส่งเงินค่าดอกมะลิ ประจำปี 2559
การตรวจสุขภาพประจำปี 2560 2
การตรวจสุขภาพประจำปี 2560 1
การรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 40
การแต่งต้งคณกรรมการจัดกีฬานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
เตือนรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบติดตาม ปอ.3)
ด่วนที่สุด//การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชกระทรวงศึกษาธิการ
อนุญาตให้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาขยายโอกาสเกมส์ ครั้งที่ 2
ด่วนที่สุด//ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอรัตนบุรี)
ด่วนที่สุด//ขอเชิญร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่ม)
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประชุมร่วมกับครูฝ่ายกีฬา
การมอบหมายหน้าที่รองผู้นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รับผิดชอบ ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2
การมอบหมายหน้าที่รองผู้นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รับผิดชอบ ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ เป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและการพัฒนาข้าวไทย
ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความดี
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการซื้อข้าวขากเกษตรกร
รายงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่้ 6/2559
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน
ประธานองคมนตรี
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2559 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ด่วนที่สุด...แจ้งโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าสอบ สสวท.
ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค/ชพส ที่ค้างชำระ 2
ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค/ชพส ที่ค้างชำระ 1
ด่วนที่สุด การบริหารจัดการลานตากข้าวสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
ขอขอบพระคุณผู้จิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างซุ้มประตู วันโคกสูง
แบบฟอร์มมอบหมายงาน
ด่วนที่สุด!พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาหลวงพ่อทันใจ/หลวงพ่อทบ/หลวงพ่อพิฆเนศ/พระสิวลี
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่้ 5/2559 ในวันอังคารที่ 18 ต.ค.59
เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2559
แต่งตั้งที่ปรึกษาในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2559
ขอขอบคุณ
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด เดือนสิงหาคม - กันยายน)
ขอเชิญครูฝ่ายกีฬาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประชุม
แผนผังโต๊ะอาหารงานเกษียณอายุราชการ ปี 2559 (แก้ไขใหม่ล่าสุด)
ด่วนที่สุด การแจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก
ขอความอนุเคราะห์การแสดงนักเรียน
การรายงานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แจ้งครูเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการตามมาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2559
การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2559
การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส เพื่อข้าราชการ
แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 16 สิงหาคม 2559
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2559
ด่วนที่สุด ! แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตกหนัก
เชิญร่วมโครงการอบรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่นะเกษียณอายุราชการประจำปี 2559
เชิญร่วมโครงการอบรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่นะเกษียณอายุราชการประจำปี 2559
ขอความร่วมมือในการจัดโครงการอ่านสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน๑นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๙
ขอเลื่อนโครงการการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม
ด่วนที่สุด ให้บุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่้ 4/2559 ในวันอังคารที่ 16 ก.ค.59
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกโรงเรียน
การเฝ้าระวังจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ให้บุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
การดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพ
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด เดือนสิงหาคม)
เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่4/2559
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2559
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้
หนังสือประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559 ในวันพุธที่ 10 ส.ค.59 ณ.ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2
ตอบขอบคุณการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ
แนวทางปฏิบัติกรณีจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติหน่วยงานของรัฐ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2559
แนวทางปฏิบัติกรณีจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติหน่วยงานของรัฐ
มาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคีภัย
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์) 2
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ)
บุญเดือนเกิด (เดือน มิ.ย.59, ก.ค.59)
การรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ (การรายงานการใช้น้ำ รายงานรอบ 9 เดือน )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พิธีทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรดอกมะลิเพื่อจำหน่ายให้แก่นักเรียน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ) ด่วนที่สุด
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตราต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน
ขอความร่วมมือรับดอกมะลิจำหน่าย เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลและส่งเมล็ดพันธ์หรือกล้าไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกและส่งดินในพื้นที่เคยเสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
แจ้งเตือนให้ระวังเห็ดพิษ
การขอรับบริจาคโลหิต
กำหนดหน้าที่ให้ข้าราชการปฎิบัติราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การกำหนดรหัสพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กำซับย้ำเตือนเหตุอัคคีภัยในสถาานศึกษา
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจำหน่ายดอกพุทธรักษา
ขอเลื่อนวัน และสถานที่จัดกิจกรรม โครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๒
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขอความอนุเคระาห์บอกบุญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาและทอดผ้าป้า 84,000 บาท กองๆละื100 บาท
การประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสมหามงคลต่างๆ ธงประจำองค์และธงชาติไทย
ขอความร่วมมือประดับธงตราสัญลักษณ์
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด เดือนพฤษภาคม)
การรายงานคำรับรองปฏิบัติราชการ ด้านการประเมินคุณภาพความพึงพอใจของผู้รับบริการ(ของสถานศึกษา)
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอชุมพลบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
เตรียมรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การติดป้ายต้อนรับผู้บริหาร
การรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ (การรายงานการใช้น้ำ แบบฟอร์มใหม่ รายงานรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน)
ประชาสัมพันธ์เหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ รุ่นที่ 56 (พ.ศ. 2560-2561)
ประชาสัมพันธ์การแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพวาดระบายสี
การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด การให้ความร่วมมือการจัดการฝึกอบรมวิทยากรเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชน
การกำซับกวดขัน ตรวจตรา เฝ้าระวัง จัดระบบสื่อสารในการปัองกันเหตุุกเฉินอัคคีภัย วาตภัย และโจรกรรม ในช่วงวันหยุดสงกรานต์
การกำหนดหน้าที่ให้ข้าราชการ ปฎิบัติราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2
ขอเชิญประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม บุญเดือนเกิด และกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2559
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 และกิจกรรมสงกรานต์
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขัันพื้นฐาน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๙
(ด่วนที่สุด)ชื่อพระราชพิธี ชื่การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และกำหนดระยะเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่้ 2/2559 ในวันอังคารที่ 23 ก.พ.59
การรายงานคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2559
ด่วนที่สุด! ยืนยันหรือเพิ่มข้อมูลการขอรับบริจาคข้าวในประเทศเพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารณกุศล
ขอความอนุเคราะห์งานปฏิบัติธรรมประจำปี สักการะพระมหาเจดีย์ กตเวที 97 ปี หลวงปู้ธรรมรังษี
ด่วนที่สุด กำชับย้ำเตือนระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา
เลื่อนกำหนดการประชุมสัมมนา
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2559
แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า (ด่วนที่สุด)
การจัดประชุมสัมนา ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง สพฐ รู้ทัน แบ่งปันแหล่งน้ำสู่ภัยแล้ง
โครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
การเช่าเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางอย่างปลอดภัย
โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและป้องกันภัยในฤดูร้อนของสถานศึกษา
แจ้งเพื่อทราบ
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๙
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์
ด่วนที่สุด!!ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
รายงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2559
การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผูู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานบุคคลใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 แทนตำแหน่งว่าง
เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2559
เชิญชวนบริจาคโลหิต
การกำชับห้ามมิให้มีการขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในถสานที่หรือบริเวรต้องห้ามตามพระราชบัญยัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ .2551
ประชุมอบรมเชิงปฏบัติการครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระ โรงเรียนขายโอกาส
โครงการสองล้อปั่นเพื่อน้อง 100 คัน ปั่นไปโรงเรียน ครั้งที่ 2
เชิญประชุมเพื่อหาแนวทางนการสร้างศาลหลักเมืองรัตนบุรี
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2559 (แก่ไขใหม่ล่าสุด)
ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสติ๊กเกอร์พระทันใจ เพื่อกองทุนสงเคราะห์นักเรียนยากจน
ประชาสัมพันธ์เอกสารที่นำมาในวันที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียน (27 ม.ค59)
ขอข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ขอเชิญประชุม ผู้บริหารโรงเรียน และครูธุรการโรงเรียน
การซักซ้อมแนวปฏิบัติงานเกี่ี่ยวกับการค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (เดือนมกราคม)
สมุดบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (เดือนธันวาคม)
เชิญผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประชุม
การบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดและไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยง เมืองสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว
ขอเชิญนำนักเรีpรทัศนศึกษาดูงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ด่วนที่สุด::พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
สำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของรัฐบาล
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการกู้เงินสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอเชิญประชุม (ด่วนที่สุด) คณะกรรมการตามคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ ประชุมในวันที่ 26 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. ณ สพป.สร. 2
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน (ต่อ )
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน)
โครงการสองล้อเพื่อน้อง 500 คันปั่นไปโรงเรียน
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "สองล้อเพื่อน้อง 500 คัน ปั่นไปโรงเรียน"
ให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนช่วยปฏิบัติราชการ
การเตรียมสถานที่จัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
โครงการสองล้อเพื่อน้อง 500 คันปั่นไปโรงเรียน
การจัดที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2558
ระเบียบวาระการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2558
ขอเลื่อนกำหนดการตรวจเยี่ยมและรับนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เชิญรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กำหนดการตรวจเยี่ยมละรับนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
กำหนดการตรวจเยี่ยมละรับนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
กำหนดการตรวจเยี่ยมละรับนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลเงินคงเหลือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนที่แสดงเส้นทาง/จุดพักแข่งขันและที่พักในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ณ จุดอำเภอรัตนบุรี 7-9 ธ.ค.58
เชิญรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(ด่วนที่สุด)การรายงานข้อมูลตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ขอความร่วมมือลดการบริโภคน้ำตาล และจัดอาหารว่างที่มีคุณภาพในการจัดประชุม
ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก และแสดงธงชาติในราชอาณาจักร
แบบคำขอลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
แจ้งขยายเวลาการยื่นคำขอลงทะเบียนมาตราการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
ขอขอบคุณ
ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2558 กับสนง.สกสค.จ.สุรินทร์
แผนผังโต๊ะอาหาร โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
แก้ไขกำหนดการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วงเข้าพรรษา สัญจร สพป.สุรินทร์ เขต 2
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วงเข้าพรรษา สัญจร สพป.สุรินทร์ เขต 2 (เดือนสิงหาคม)
การรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปี 2558
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการอบรมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2558
เชิญร่วมโครงการอบรมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2558
ประชาสัมพันธ์การประพันธ์เพลงชิงเงินรางวัล
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเชิญเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคคลากรทางการศึกษา ปี 2558
ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง 108 วิธีการประหยัดพลังงาน (ด่วนที่สุด)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ( โรงเรียนละ 1 ชุด)
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรและกำหนดการเลือกกันเอง
ขอเชิญลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุม
การสรรหาและการเลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เวที ก.ค.ศ. พบเพื่อนครู
การสรรหาและเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอเชิญประชุม (ประธานเครือข่าย) ด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
กำหนดการออกตรวจเยี่ยม พบปะ ติดตามการอ่าน
สำเนาหนังสือ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม ภาคผนวก) ครั้งที่ 3/2558
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2558
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (เดือนกรกฎาคม)
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558
ฝากแจ้งถึงข้าราชการบำนาญ
การรับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องการทำผลงานทางวิชาการ
ขอเชิญชวนพิจารณาเสนอชื่อนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2558
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558
การดำเนินงานโครงการนายอำเภอแหวนเพชร และโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น(ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ.2558
ขอขอบคุณ
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 17 เดือน มิถุนายน 2558
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (เดือนมิถุนายน)
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ขอความร่วมมือกรณีการกำหนดมาตรการการโจรกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2558
ขอเชิญส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมประกวด
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้ลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุม
เช่าบูชาพระพฤหัสบดี องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๒ (2)
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๒ (1)
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย ๒๕๕๘)
เชิญประชุมจัดตั้ง "ธนาคารครู"
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2557
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ปี 2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.สุรินทร์ เขต ๒ (เดือน มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์และจักรยานเพื่อสุขภาพฯ
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สนง.สกสค.จังหวัดสุรินทร์
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลิกภาพข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สร.2
การดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลิกภาพข้าราชการและลูกจ้าง สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 128
ส.ส.ค.สุรินทร์ ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
การบรรยายเรื่องการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ UNDO
ตอบขอบคุณและอนุโมทนา
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
ขอความกรุณานำส่งเงิน โครงการกระเป๋าให้ใจ
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจวิชาเอกที่ขาดแคลน
การประชุมการใช้งานระบบสำนักงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
ดาวโหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ O-BEC - e-office งานสารบรรณ
ขอความอนุเคราะห์ซื้อบันทึก สพฐ.ประจำปี 2558
การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
แจ้งเลื่อนวันจัดงานกีฬาสัมพันธ์ รุ้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ประชุมเสวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและพัฒนาการศึกษาไทย "โครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่"
การกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.สุรินทร์ เขต ๒
การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ขอเชิญร่วมอบรมค่ายวิชาการ ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET) ป.6 และ ม.3
การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2557
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.สุรินทร์ เขต ๒
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซื้อหรือฝากจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ขอเชิญร่วมงาน สภากาแฟ ๔ เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุรินทร์
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประำจำปีงบประมาณ 2558
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.สุรินทร์ เขต ๒
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซื้อหรือฝากจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา แทนตำแหน่งว่าง
ขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
ขอความร่วมมือจัดจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
การสรรหาและเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 6/2557
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๒
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
ถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
การแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค
ขอความร่วมมือสวมใส่ผ้าไทย ในงานฉลองศาลาพุทธสถานสานสัมพันธ์และอัญเชิญพระพุทธรูป
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีฉลองศาลาพุทธสถานสานสัมพันธ์และอัญเชิญพระพุทธรูป
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน
เชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2557
ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้งดการขึ้นป้ายต้อนรับ
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557
ด่วนที่สุด ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) วันที่ 26 กันยายน 2557
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 /2557 วัน ศุกร์ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2557
การจ้างครูอาจารย์ชาวต่างชาติของสถานศึกษา
แจ้งยอดสั่งจองโต๊ะงานเกษียณ ปี 2557
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
รับจองโต๊ะงานเกษียณ พร้อมส่งเงินค่าโต๊ะวันที่ 19 กันยายน 2557 นี้
ประชาสัมพันธ์บูชาเหรียญ เบญจ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รุ่นปาฎิหาริย์
ขอบคุณการให้ความอนุเคราะห์จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ก.ค.ศ.
ส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
เชิญชวนไปเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
แจ้งยอดสั่งจองโต๊ะงานเกษียณ ปี 2557
ขอความกรุณานำส่งค่าดอกมะลิ ประจำปี 2557
ส่งคำสั่ง (เพิ่มเติม) เรื่อง การทอดผ้าป่าสามัคคี ก.ค.ศ.
เืรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ผู้แทนผู้บริหาร/ผู้แทนข้าราชการครู)
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ส่งประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. -ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป
การกำหนดหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การอบรมตามโครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการปี 2557
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
เชิญประชุม
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แบบใบสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเป็นคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอความกรุณานำส่งค่าดอกมะลิ ประจำปี 2557
เชิญประชุม (ประธานเครือข่าย 15 เครือข่าย) เตรียมจัดงานวันเกษียณ ปี 2557 ส่งคำสั่ง เพิ่มเติม)
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคี
การจัดงาน"เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา ๘๒ พรรษามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗"
เชิญประชุม (ประธานเครือข่าย 15 เครือข่าย) เตรียมจัดงานวันเกษียณ ปี 2557
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
แจ้งรายชื่อโรงเรียนค้างชำระค่าดอกมะลิ ประจำปี 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
แจ้งรายชื่อโรงเรียนค้างชำระค่าดอกมะลิ ประจำปี 2557
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
แนวทางการดำเนินการตามภารกิจการปกป้องสถบันสำคัญของชาติ
เรียน ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่าย
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.สุรินทร์ เขต ๒
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรมขยายผล e-office สำหรับรุ่นที่อบรมวันที่19-20ก.ค.2557
การอบรมขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ (e-office)
โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง "วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"
(สำเนาหนังสือ)การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประำจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สรุปประเด็นมอบนโยบายด้านการศึกษา
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ประกาศ 4 นโยบาย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
ประชุมเสวนา "แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบเบ็ดเสร็จและสร้างสรรค์"
ขอความร่วมมือในการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนและครูอาจารย์
ขอความร่วมมือในการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนและครูอาจารย์
แนวปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
การสั่งจองเสื้อบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม
แจ้งแนวปฏิบัติผู้ที่มาติดต่อราชการ
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
เล่นเพื่อฝัน Play for dream"
การดำเนินงานตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2557
เชิญประชุมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
การดำเนินโครงการ "ป้ันน้ำใจ ให้น้องมองชัด"
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประำจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2
แจ้งปิดสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 2-5 มิ.ย. 57
โครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการ(บุญเดือนเกิดเดือนพฤษภาคม)
เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557
การติดตามส่งรายงานเกี่ยวกับควบคุมภายใน (จำนวน 120 โรงเรียน)
การจัดกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เอกสารข้อกฎหมายที่ประชาชนควรรู้เพื่อไม่กระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2557
ประกาศหาเจ้าของ
ประชาสัมพันธ์การอบรม
ขอความกรุณาชำระเงินค่าสมุดบันทึก สพฐ. ปี 2557
งด บริการติดต่อราชการในวันที่ 28 มีนาคม 2557
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
ขอความร่วมมือรับบัตร ชิงแชมป์ลีลาศ "เมืองช้างแชมป์เปี้ยนชิป" ครั้งที่ 1
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และเสวนาเชิงวิชาการ
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
การจัดกิจกรรมกีฬา จัตุรมิตรสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุรินทร์ " ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
การจัดกิจกรรมกีฬา จัตุรมิตรสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุรินทร์ " ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
การกำหนดสถานที่เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
ขอความร่วมมือการจำหน่ายสมุดบันทึก สพฐ. ปี 2557
ขอความร่วมมือการจำหน่ายสมุดบันทึก สพฐ. ปี 2557
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2557
เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
การรับสมัครคู่สมรสร่วม "จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง" ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
การประชุมสัมมนาสมาชิก ช.พ.ค.
ขอเชิญประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2556
การอบรมเทคนิคการบริหารสู่มืออาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญร่วมแข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษา โครงการพลังคิดสะกิดโลก
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2556
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
ขอความร่วมมือรับจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลเนื่องในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ปี 2556
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก(เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์
ขอความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพที่ดี
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุจากดีเปรสชั่น
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 แทนตำแหน่งว่าง
การรายงานตามตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานวันเกษียณรำลึก ประจำปี 2556 เป็นหอประชุมอำเภอรัตนบุรี
สรุปยอดสั่งจอง โต๊ะงานวันเกษียณ งดรับเพิ่มแล้ว
ตรวจสอบการสั่งจองโต๊ะงานเกษียณ เพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมกิจกรรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประชุมลูกจ้างชั่วคราว
การขอใช้พื้นที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
ขอเชิญประชุมลูกจ้างชั่วคราว
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556
การเปิดรับสมัคร ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - office)
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2556
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการร่วมใจใส่เสื้อดอกบานชื่นถวายพระพร
ขอความร่วมมือรับดอกพุทธรักษาจำหน่าย
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการเสริมสร้างสุขภาพฯ (เชิญประชุมสัมมนา)
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เอกสารข้อมูลเพิ่มเติมการอบรมสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - office)
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
ขอเชิญประชุม
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม
เชิญประชุมเพื่อเตรียมการสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรมโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2556
โครงการ "ชาวสุรินทร์ร่วมใจ งดเหล้าเข้าพรรษา"
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2557 (โดยสถานพยายาบ สกสค.)
สรุปยอดเงินบริจาคโครงการ พอสว. (คืนเงินกองทุนฯ สพป.สร.2) ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค. 56
ขอความร่วมมือรับดอกมะลิจำหน่าย เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2556
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556
ขอความร่วมมือรับดอกมะลิจำหน่าย เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2556
แจ้งรายชื่อเครือข่ายที่ร่วมบริจาค/ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 56 (เพิ่มเติม)
แจ้งผู้จะเกษียณส่งข้อมูลประวัติ และรูปถ่าย
ขอเลื่อนการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
สรุปยอดเงินบริจาคโครงการ พอสว. (คืนเงินกองทุนฯ สพป.สร.2)
แจ้งรายชื่อเครือข่ายที่รับเงินบริจาค/ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 56
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
รายชื่อโรงเรียนที่ส่งแบบสำรวจ ชพค.-ชพส.
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
การออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี
แจ้งรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (โดย สนง.สกสค.)
สำเนาหนังสือซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการโครงการพัฒนาชีวิตครู
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารครั้งที่1/2556
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน แทนที่พ้นจากตำแหน่งว่าง
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และผู้แทนสมาชิกในคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
  [ ]
ҹ ʾ.Թ 2
(7)เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบ 2561
(6)เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบ 2561
(5)เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบ 2561
(4)เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบ 2561
(3)เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2)เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1)เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบ 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ผลผลิตก่อนประถมศึกษา)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
การแจ้งกรอบวงเงินงบลงทุนโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แจ้งให้สถานศึกษารายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษาในช่วง 6 เดือนหลัง
แจ้งให้ข้าราชการไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปี งบประมาณ 2561 สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
เชิญประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
การไปราชการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2561 ( 30%)
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่มีเหลือจ่าย
จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
การสอบอ่านเขียนและPISAภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเดือนสิงหาคม 2561)
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาและหน่วยงานที่ประสบวาตภัย
เสนอโครงการที่ขาดแคลนภายใต้เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยกเลิกการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำรวจความต้องการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของ สถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การตรวจติดตามโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เลื่อนประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของ สถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐรุ่นที่1(ดีใกล้บ้าน) ผ่าน Google form
หลักเกณฑ์การเบิกงบเงินอุดหนุนที่รัฐให้สำหรับนักเรียนที่มีที่เรียนอยู่แล้วแต่เดินทางยากลำบากและกลับไปโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ (สำหรับนักเรียนที่โรงเรียนได้รับการจัสรรแล้ว)
อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาและหน่วยงานที่ประสบวาตภัย ครั้งที่ 2
เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสาตร์แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2562-2565
การจัดสรรและขอรับการสนับสนุน ปี พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะ รับ- ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่1/2561
ขอเชิญเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน
ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมกิจกรรมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน
การจัดสรรและขอรับการสนับสนุน ปี พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมหลักการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงานรายการค่าพาหนะ รับ -ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แจ้งเครือข่ายโรงเรียนแต่ละอำเภอส่งรายชื่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2562-2565
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ Tele Conference
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2561 (70%)
ขอรับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ของสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 งบดำเนินงาน ICU
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณยังไม่ครบของภาคเรียนที่ 2 /2560 (30%)
เชิญประชุม
เชิญประชุมหารือเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งแนวทางการปฏิบัติกรณีใบจัดตั้งโรงเรียน หรือใบเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสูญหาย
การประกาศรายชื่อโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 2 : โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
แจ้งบัญชีจัดสรรโอนเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทางการสน้บสนุนงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับโรงเรียนที่ประสบวาตภัย